Stupne jazykových znalostí

18. 08. 2017

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti (skratka SERR, anglicky CEFR – Common European Framework of Reference for Languages) je medzinárodne uznávanou štandardou, ktorá slúži na určenie stupňa jazykovej úrovne vo všetkých jazykoch krajín Európy.
Stupne ovládania jazyka:

Úplný začiatočník A1
Študent na úrovni začiatočník dokáže používať základné frázy a výrazy týkajúce sa najzákladnejších tém z každodenného života. Dokáže rozumieť a odpovedať na najfrekventovanejšie anglické frázy. Dokáže hovoriť o tom, kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, o práci a pod. Komunikuje jednoduchými vetami o základných veciach napr. opýtanie sa na smer cesty, kúpu cestovného lístka, objednanie si jedla v reštaurácii a pod. Rozumie jednoduchým oznamom, upozorneniam, dokáže zanechať odkaz, vyplniť formulár.

Základná úroveň A2
Rozumie vetám a frázam z jemu blízkych tém, ako moje mesto, zamestnanie, rodina, záujmy, voľný čas, cestovanie, nakupovanie. Zvládne základný telefónny rozhovor, napíše jednoduchý email, oznam, poďakovanie. Orientuje sa v texte inzerátu, oznámenia, krátkej správy, v cestovnom poriadku. Nadviaže spoločenský kontakt, ale udržať konverzáciu je ťažké.

Mierne pokročilý B1
Vie sa dohovoriť a porozumieť hovorenému v bežných situáciách v každodennom kontakte a zvládne väčšinu situácií pri cestovaní. Dokáže porozprávať jednoduchý príbeh, prezentovať plány, opísať zážitky a skúsenosti. Rozumie obsahu správ o aktuálnych udalostiach a obsahu televízneho programu. Zvládne napísať jednoduchý súvislý text na známe témy.

Stredne pokročilý B2
Rozumie zložitejším textom, dlhšej reči a prednáškam, vrátane technických tém v rámci svojej špecializácie. Dokáže viesť bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi, aktívne sa zapájať do diskusie na rôzne témy, pričom vyjadruje svoje postoje a názory, aj keď s gramatickými chybami. Porozumie väčšine filmov v spisovnom jazyku a pochopí knihu v origináli. Zvládne napísať podrobný text na širokú škálu tém, vysvetliť pohľad na danú tému, porovnať výhody a nevýhody rôznych možností.

Vyššie pokročilý C1
Dokáže sa vyjadrovať plynulo a spontánne bez značne zreteľného hľadania výrazov, v rôznych spoločenských, akademických a profesijných situáciách využíva jazyk pružne a účinne. Rozumie dlhšej a nejasne štruktúrovanej reči, číta faktické a literárne texty. Vytvára jasný, podrobný a správne štruktúrovaný text na rôzne i zložité témy.

Pokročilý C2
Rozumie všetkému, čo počuje a číta, nemá žiadne ťažkosti pri pochopení hovoreného jazyka, ľahko číta všetky formy písaného jazyka, vrátane abstraktných textov. Ústny i písomný prejav je na veľmi vysokej úrovni. Bez problémov sa zapája do diskusií a konverzácií, dokáže súvisle prezentovať argumenty a dôvody. Vyjadruje sa plynule, presne a spontánne, ovláda hovorové a idiomatické výrazy. Bez problémov dokáže napísať texty všeobecného a odborného zamerania v rôznych štýloch.

Späť na články